El diari ARA publica l’interactiu sobre els projectes singulars dels consells esportius catalans.

Ho podeu veure en el següent enllaç:

https://interactius.ara.cat/generalitat/aixi-es-lesport-que-fan-les-nenes-i-els-nens-catalans